İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

 Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla siz değerli idari personelimizin düşüncelerinin alınması amacıyla bu memnuniyet anketi hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kimliğiniz bilinmeyecektir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.Kafkas Üniversitesi

 
  Anketi bitirdikten sonra sayfanın sonundaki 'Kaydet' düğmesine basınız .
1 KİŞİSEL BİLGİLER
 
1 Görev Yaptığınız Birim
 
2 Yönetim ve İletişim
 
1 Yönetimin aldığı kararlara idari personelin katılımının sağlanmasından
 
2 Üniversitemizde sorunların tartışılma olanakları ve geribildirim sağlanma düzeyinden
 
3 Çalışanlara değer verilmesi, çabaların takdir ve teşvik edilmesinden
 
4 Yenilikçi girişimlere fırsat verilmesinden
 
5 Fikir ve düşüncelerin özgürce açıklanabilmesinden
 
6 Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütlerinden
 
7 Yükseltmelerde mesleki yeterliliğe verilen önemden
 
8 Ödüllendirme politikalarından
 
9 İş yerindeki adalet düzeyinden
 
10 İdari personele sunulan kendini geliştirme/hizmet içi eğitim olanaklarından
 
11 İdari personelin üstleriyle/amirleriyle ilişkilerinden
 
12 İdari personel-öğretim elemanı arasındaki iletişimden
 
13 İdari personel–öğrenci iletişiminden
 
14 İdari personelin kendi arasındaki işbirliğinden
 
15 İş arkadaşlarıyla, işyeri aracılığıyla yapılan sosyal/kültürel etkinliklerin niteliğinden
 
3 İş İmkanları
 
1 Faaliyetlerin planlı yürütülmesinden
 
2 Verilen görevlerle ilgili bilgilendirici açıklama yapılması düzeyinden
 
3 İdari personelin iş ve görev tanımlarının açık olma düzeyinden
 
4 İdari personelin yetki ve sorumluluklarının dengeli olma düzeyinden
 
5 İdari personele sağlanan kendini geliştirme olanaklarının düzeyinden
 
6 İdari personele sağlanan yükselme olanaklarının düzeyinden
 
7 İdari personelin unvan ve kadro uyumu düzeyinden
 
8 Biriminizdeki idari ve destek personel sayısının yeterliliğinden
 
9 Biriminizdeki idari ve destek personelin niteliğinden
 
10 İşinizin bilgi, beceri ve yeteneğinize uyumundan
 
11 İşinizi yaparken kolaylık sağlayan araç ve gereçlerin sayısının yeterliliğinden
 
12 İş yerindeki çalışma koşullarından
 
13 Yaptığınız işin stres düzeyinden
 
14 İş yükünden
 
4 Çevreyle İlişkiler
 
1 Diğer üniversitelerle işbirliği ve ilişkilerden
 
2 Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve ilişkilerden
 
3 Üniversitemizin Kars’ta saygın bir yeri olmasından
 
4 Üniversitemizin Türkiye’deki diğer üniversiteler içindeki saygınlık düzeyinden
 
5 Üniversitemizin yenileşme ve ilerleme çabalarından
 
5 Diğer Hizmetler
 
1 Sağlık hizmetlerinden
 
2 Güvenlik hizmetlerinden
 
3 Lojman tahsis yöntemlerinden
 
4 Yemekhane ve kantin hizmetlerinden
 
5 Dinlenme ve spor tesislerinden
 
6 Kültür ve sanat hizmetlerinden
 
7 Temizlik Hizmetlerinden
 
8 Servis (Ulaşım) Hizmetlerinden
 
9 Isıtma/Sıcaklık gibi fiziksel koşullardan
 
10 Internet hizmetlerinden
 
11 Bilgisayar, yazıcı vb. araç-gereçlerin yeterliliğinden
 
12 Bilgi-işlem hizmetlerinden
 
13 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden
 
14 Yapım-onarım hizmetlerinden
 
15 Ofislerin yeterlilik düzeyinden
 
16 Toplantı salonlarının yeterlilik düzeyinden
 
17 Otoparkların ihtiyacı karşılama düzeyinden
 
6 Duygusal Bağlılık
 
1 Kariyer hayatımı bu kurumda sürdürmek isterim
 
2 Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi görürüm
 
3 Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissederim
 
4 Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissederim.
 
5 Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissederim
 
6 Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki insanlara gururla bahsederim.
 
7 Devam Bağlılığı
 
1 Şu an bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir.
 
2 Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip olduğuma inanıyorum.
 
3 Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de, başka bir kurumun burada sahip olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir.


 
4 Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrıldığımda neler olacağı konusunda endişe hissediyorum.
 
5 Bu kurumda çalışmaya devam etmemin önemli nedenlerinden biri de, ayrılmanın kişisel fedakarlık gerektirmesidir.
 
8 Örgüt Kültürü
 
1 Birimde idari personel arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma açısından iyi ilişkiler sergilenmektedir.
 
2 Birimimin amaçlarına kişisel olarak sahip çıkmaktayım
 
3 Birimde idari personel arasında birliği ve dayanışmayı arttırmak gibi amaçlarla düzenlenen planlı faaliyetler bulunmaktadır (Örneğin kutlamalar, yemekler)
 
4 Birimimiz koyduğu amaçları gerçekleştirmede başarılıdır.
 
5 Şu anda bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebiliyorum.
 
6 Yaptığım işin karşılığını maddi ve manevi olarak almaktayım.
 
7 Birim yöneticilerinin genel tutum ve yaklaşımları olumludur.
 
8 Karşılaştığım sorunları üst makamlara kolaylıkla iletebilmekteyim.
 
9 Kafkas Üniversitesi mensubu olmaktan memnuniyet duymaktayım.
 
10 Üniversitemin diğer üniversiteler arasında saygın bir yeri olduğunu düşünüyorum.
 
11 İdari personele kendilerini geliştirme olanakları sunulmaktadır.
 
 
   
 copyright ©:Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Öğr. Gör. Erkan Günerhan
x

Siteyle birlikte açılan jQuery Popup!