KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ )

 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ


                Sayın Öğretim Elemanı,

Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla siz değerli öğretim elemanlarımızın düşüncelerinin alınması amacıyla bu memnuniyet anketi hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Kafkas Üniversitesi

 
  Anketi bitirdikten sonra sayfanın sonundaki 'Kaydet' düğmesine basınız .
1 YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME
 
1 Üniversitede alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
 
2 Fakültede/Yüksekokulda alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
 
3 Bölümde alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
 
4 Ana Bilim Dalında alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanması
 
5 5. Üniversitemizde fikirlerin açıklanabilme olanakları
 
6 Senato kararlarının şeffaf ve açık olması
 
7 Fakülte/Yüksekokul kararlarının şeffaf ve açık olması
 
8 Bölüm kararlarının şeffaf ve açık olması
 
9 Ana Bilim Dalı kararlarının şeffaf ve açık olması
 
10 Akademik personelin idari görevlere seçilme/atama ölçütleri
 
11 Üniversitemizdeki akademik yükseltme ölçütleri
 
12 Sorun, şikâyet ve önerilerinizi iletebilme olanakları
 
13 Sorun, şikâyet ve önerilerinizin dikkate alınma düzeyi


 
14 Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumlulukların dengeli olması


 
15 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısı


 
16 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliği


 
17 Akademik personelin gereksinimlerinin üniversite yönetimince dikkate alınması


 
18 Kafkas Üniversitesinin kurumsallaşma düzeyi


 
19 Kurumun bana sağladığı iş güvencesi


 
20 Başarılarımın iş arkadaşlarım tarafından takdir edilmesi


 
21 Başarılarımın yöneticiler tarafından takdir edilmesi


 
2 KAÜ'de Kurumsal Aidiyet
 
1 Bu Üniversitenin bir çalışanı olmaktan
 
2 İşimi kaybetme endişesi taşımamaktan
 
3 Başarılarımın iş arkadaşlarım tarafından takdir edilmesinden
 
4 Başarılarımın yöneticiler tarafından takdir edilmesinden
 
3 ARAŞTIRMA
 
1 Üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların yapılma olanakları
 
2 Üniversitemizde araştırmalarda destek insan gücünün (teknisyen, sekretarya vb.) sağlanması


 
3 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılan zaman
 
4 Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi
 
5 . Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanları hakkında akademik personelin bilgilendirilme düzeyi
 
6 Üniversitemizin sağladığı veri tabanlarının sayısı
 
7 Üniversitemizdeki kitap alımı ve dergi aboneliklerinin sayısı
 
8 Üniversitemizde, araştırma için sağlanan finansal destek miktarı
 
9 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme ölçütleri
 
10 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fon limitleri
 
11 Akademik personelin yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için sağlanan finansal destek miktarı
 
12 Akademik personelin yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için sağlanan finansal destek miktarı
 
13 Üniversitemizin akademik çalışma ve projelerden elde edilen başarıları ödüllendirilme düzeyi
 
14 Araştırma için üniversite dışından ulusal destek alma olanaklarına zemin oluşturulması
 
15 Araştırma için üniversite dışından uluslararası destek alma olanaklarına zemin oluşturulması
 
16 Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarının niteliği
 
17 Üniversitemizin araştırma ve uygulama altyapısı
 
18 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin altyapısı
 
19 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin niteliği
 
20 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin niceliği
 
4 Eğitim-Öğretim
 
1 Lisans/önlisans programlarımıza kayıt olan öğrenci niteliği
 
2 Lisans/önlisans programlarımızdaki ders içeriklerini belirleme ölçütleri
 
3 Lisans/önlisans programlarımızdaki ders sayılarını belirleme ölçütleri
 
4 Lisansüstü programlarımızın niteliği
 
5 Lisansüstü programlarımıza gelen öğrencilerin niteliği
 
6 Lisansüstü programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının belirlenmesiyle ilgili ölçütlerden
 
7 Üniversitemizde öğrenci değerlendirme (not) sistemi
 
8 Üniversitemizde ders yükü ile araştırma yapmaya ayrılan zaman arasındaki denge
 
9 Üniversitemizde öğretim elemanlarına yönelik kendini geliştirme olanakları
 
10 Üniversitemizde düzenlenen bilimsel etkinliklerin (konferans ve sempozyum gibi) sayısı
 
11 Üniversitemizde düzenlenen bilimsel etkinliklerin (konferans ve sempozyum gibi) niteliği
 
12 Üniversitemizde öğrenci işleri hizmetlerinin niteliği
 
13 Uygulamalı derslerde laboratuvar, atölye, uygulama ve staj alanlarının sağlanması
 
14 Ders içerikleri güncellenirken iç paydaşların (öğrenci, öğretim elemanı vb.) görüşlerinin dikkate alınması
 
15 Ders içerikleri güncellenirken dış paydaşların (üniversite dışı kurum/kuruluşlar, mezunlar vb.) görüşlerinin dikkate alınması


 
16 Öğretim elemanlarının teknolojik yeterliliklerinin artırılmasına yönelik olanaklar


 
17 Öğretim elemanlarının pedagojik yeterliliklerinin artırılmasına yönelik olanaklar


 
5 Kurumsal İtibar
 
1 Kafkas Üniversitesi’nin saygınlık açısından Türkiye’deki diğer üniversiteler içindeki konumundan
 
2 Kafkas Üniversitesi’nin saygınlık açısından Dünya’daki diğer üniversiteler içindeki konumundan
 
3 Kafkas Üniversitesi’nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından
 
4 Kafkas Üniversitesi’nin şehir ile olan bütünleşmesinden
 
5 Kafkas Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyetlerinden
 
6 Kafkas Üniversitesi’nin kamuoyuna yönelik tanıtım hizmetlerinin yeterliliğinden
 
7 Döner sermaye kapsamında topluma sunulan hizmetlerin yeterliliğinden
 
8 Genel olarak düşündüğümde; Kafkas Üniversitesi’nin bir parçası (çalışanı) olmaktan
 
6 Diğer Destek Hizmetleri
 
1 Ofis/büro/odaların fiziksel koşullar
 
2 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sistemi
 
3 Temizlik hizmetleri
 
4 Yemekhane/kafeterya/kantin hizmetleri
 
5 Sağlık hizmetleri
 
6 Dinlenme ve spor tesisleri
 
7 Kültürel ve sanat hizmetleri
 
8 Kongre-toplantı salon ve mekanlarının sayısı
 
9 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri
 
10 Bilgi-işlem hizmetleri
 
11 Yapım-onarım hizmetleri
 
12 Çalışma ortamında güvenlik tedbirleri (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.)
 
13 Dersliklerin yeterliliği
 
14 İnternet hizmetleri
 
15 Hukuk destek hizmetleri
 
16 Sosyal tesis hizmetleri
 
17 Kırtasiye hizmetleri
 
7 Etkili İletişim
 
1 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişim
 
2 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişim
 
3 Yöneticilere kolaylıkla ulaşabilme
 
4 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurma
 
5 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantılar
 
6 Kurum içi haberleşme araçları (e-posta, duyurular, web sayfası vb.)
 
8 KİŞİSEL BİLGİLER
 
1 Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO
 
 
   
 copyright ©:Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Öğr. Gör. Erkan Günerhan
x

Siteyle birlikte açılan jQuery Popup!