KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

 

                Sayın Öğretim Elemanı,

Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla siz değerli öğretim elemanlarımızın düşüncelerinin alınması amacıyla bu memnuniyet anketi hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Kafkas Üniversitesi

 
  Anketi bitirdikten sonra sayfanın sonundaki 'Kaydet' düğmesine basınız .
1 YÖNETİM VE ÖRGÜTLENME
 
1 Yönetimce (Üniversite, Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Bölüm, ABD, vb) alınan kararlara akademisyenlerin katılımının sağlanmasından
 
2 Üniversitemizde fikirlerin açıklanabilme olanaklarından
 
3 Kurul (Bölüm, ABD Kurulumuz, Fakülte Kurulumuz…) kararlarının şeffaf ve açık olmasından
 
4 Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütlerinden
 
5 Üniversitemizdeki akademik yükseltme ölçütlerinden
 
6 Sorun, şikâyet ve önerilerinizi iletebilme olanaklarından
 
7 Üniversitemizde farklı kademeler arasında sorunların tartışılma olanaklarının bulunmasından
 
8 Üniversitemizde öğretim elemanlarınca yapılan işlerde, yetki ve sorumlulukların dengeli olmasından
 
9 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin sayısının yeterli olmasından
 
10 Üniversitemizdeki idari ve destek personelin niteliğinin yeterli olmasından
 
11 Personelin gereksinimlerinin üniversite yönetimince dikkate alınmasından
 
12 Kafkas Üniversitesinin kurumsallaşma düzeyinden
 
2 KAÜ'de Kurumsal Aidiyet
 
1 Bu Üniversitenin bir çalışanı olmaktan
 
2 İşimi kaybetme endişesi taşımamaktan
 
3 Başarılarımın iş arkadaşlarım tarafından takdir edilmesinden
 
4 Başarılarımın yöneticiler tarafından takdir edilmesinden
 
3 ARAŞTIRMA
 
1 Üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların yapılmasından
 
2 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme olanağının bulunmasından
 
3 Üniversitemizce desteklenecek öncelikli araştırma alanlarının belirlenme sürecinden
 
4 Üniversitemizdeki internetten sağlanan veri tabanlarından
 
5 Üniversitemizdeki kitap alımı ve dergi aboneliklerinin sayısından
 
6 Üniversitemizde araştırma için yeterli finansal desteğin sağlanmasından
 
7 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) değerlendirme ölçütlerinden
 
8 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonunun yeterliliğinden
 
9 Akademik personelin yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için finansal destek sağlanmasından
 
10 Akademik personelin yurtdışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılımı için finansal destek sağlanmasından
 
11 Akademik çalışma ve projelerden elde edilen başarıların ödüllendirilmesinden
 
12 Araştırma için üniversite dışından ulusal destek alma olanaklarına zemin oluşturulmasından
 
13 Araştırma için üniversite dışından uluslararası destek alma olanaklarına zemin oluşturulmasından
 
14 Üniversitemizdeki araştırma laboratuvarlarından
 
15 Üniversitemizin araştırma ve uygulama altyapısından
 
16 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin altyapı açısından yeterli olmasından
 
17 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nitelik açısından yeterli olmasından
 
18 Üniversitemizde lisansüstü programınızın bağlı olduğu enstitünün/enstitülerin personelinin nicelik açısından yeterli olmasından
 
19 Araştırmalarda destek insan gücünün (teknisyen, sekretarya vb.) sağlanmasından
 
4 Eğitim-Öğretim
 
1 Lisans/önlisans programlarımıza kayıt olan öğrenci niteliğinden
 
2 Lisans/önlisans programlarımızdaki ders içeriklerini/sayılarını saptama ölçütlerinden
 
3 Lisansüstü programlarımızın niteliğinden
 
4 Lisansüstü programlarımıza gelen öğrencilerin niteliğinden
 
5 Lisansüstü programlarımızda ders içeriklerinin ve sayılarının belirlenmesiyle ilgili ölçütlerden
 
6 Üniversitemizde öğrenci değerlendirme (not) sisteminden
 
7 Üniversitemizde öğretim elemanlarının ders yükü dengesinden
 
8 Üniversitemizde öğretim elemanlarına yönelik kendini geliştirme olanaklarından
 
9 Üniversitemizde düzenlenen bilimsel etkinliklerden (konferans ve sempozyum gibi)
 
10 Üniversitemizde öğrenci işleri hizmetlerinden
 
11 Üniversitemizde öğretim etkinliklerine ayrılan zaman ve ders yükünden
 
12 Uygulamalı derslerde laboratuvar olanaklarından
 
13 Eğitim programlarımızın ve ders içeriklerimizin çağın gereklerine uygun güncellenmesinden
 
14 Öğrencilere yönelik sunulan eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerinden
 
5 Kurumsal İtibar
 
1 Kafkas Üniversitesi’nin saygınlık açısından Türkiye’deki diğer üniversiteler içindeki konumundan
 
2 Kafkas Üniversitesi’nin saygınlık açısından Dünya’daki diğer üniversiteler içindeki konumundan
 
3 Kafkas Üniversitesi’nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarından
 
4 Üniversitemizin şehir ile olan bütünleşmesinden
 
5 Döner sermaye kapsamında topluma sunulan hizmetlerin yeterliliğinden
 
6 Üniversitemizin sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyetlerinden
 
7 Üniversitemizin kamuoyuna yönelik tanıtım hizmetlerinin yeterliliğinden
 
8 Genel olarak düşündüğümde; Kafkas Üniversitesi’nin bir parçası (çalışanı) olmaktan
 
6 Diğer Destek Hizmetleri
 
1 Ofis/büro/odaların fiziksel koşullarından
 
2 Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden
 
3 Temizlik hizmetlerinden
 
4 Yemekhane/kafeterya/kantin hizmetlerinden
 
5 Sağlık hizmetlerinden
 
6 Dinlenme ve spor tesislerinden
 
7 Kültürel ve sanat hizmetlerinden
 
8 Kongre-toplantı salon ve mekanlarının yeterliliğinden
 
9 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinden
 
10 Bilgi-işlem hizmetlerinden
 
11 Yapım-onarım hizmetlerinden
 
12 Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik hizmetleri vb.) olmasından
 
13 Dersliklerin yeterliliğinden
 
14 İnternet hizmetleri
 
15 Hukuk destek hizmetleri
 
16 Sosyal tesis hizmetlerindeni
 
17 Fotokopi hizmetlerimden
 
7 Etkili İletişim
 
1 Birim içindeki akademik personel arasındaki iletişimden
 
2 Birim içindeki akademik ve idari personel arasındaki iletişimden
 
3 Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından
 
4 İhtiyaç duyduğumda üniversitenin ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten
 
5 Yönetimin akademik personeli bilgilendirdiği toplantıların olmasından
 
6 Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, web sayfası vb.)
 
8 KİŞİSEL BİLGİLER
 
1 Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO
 
 
   
 copyright ©:Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Öğr. Gör. Erkan Günerhan
x

Siteyle birlikte açılan jQuery Popup!